LES COL·LABORADORES

AUTOGESTIÓ, XARXA I SUPORT FEMINISTA!

Roba Estesa col•labora amb artistes plàstiques, generadores de moda i contingut per promoure la seva obra, visibilitzar projectes autogestionats i generar noves dinàmiques de consum.

Roba Estesa hem volgut començar una iniciativa per connectar música, moda, autogestió i xarxa feminista. És per aquest motiu que hem encetat un nou apartat a la nostra botiga: Les Col·laboradores. Elles, artistes plàstiques, generadores de moda i contingut, a través dels seus projectes artístics desarticulen la normativitat imperant, ja sigui amb nous patrons més andrògins o il·lustracions i frases alliberadores. Aquest treball en conjunt vol, a més de presentar i visibilitzar la feina d’aquestes dones, donar a conèixer altres opcions de producció, consum i gestió dels materials, perquè en la nostra lluita no hi entren l’explotació i l’alienació, sinó projectes locals i sobirans amb plena possessió dels seus mitjans de producció.